Go to content

HS-PLUS, s.r.o. Prešov

Kontaktujte nás

Právna doložka

  • Právna informácia

    Používaním týchto stránok súhlasíte s tým, že môže byť od Vás požadované poskytnutie osobných údajov. Vaše osobné údaje získané prostredníctvom registrácie alebo iným spôsobom v súvislosti s Vaším používaním týchto stránok, budú uchované, spracované a použité exkluzívne len za účelom evidencie zákazníkov a záujemcov o produkty značky KIA, za účelom poskytnutia jedinečnej podpory, spočívajúcej najmä v zasielaní informácií o produktoch, navrhovaní poskytovania služieb, odosielaní odpovedí na Vaše otázky alebo v tom, aby sme Vás mohli informovať o nových výrobkoch, službách alebo o propagačných akciách, ktoré Vám budú ponúknuté spoločnosťou KIA, systémovým partnerom KIA alebo autorizovaným predajcom KIA. V niektorých prípadoch budú Vaše osobné údaje spracované na vyššie uvedené marketingové účely tretími osobami, ktoré konajú v súlade s inštrukciami spoločnosti KIA, autorizovaného predajcu KIA alebo systémového partnera KIA. Používateľ tejto stránky udeľuje súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov na dobu neurčitú, pričom je oprávnený účinne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomným oznámením zaslaným na adresu spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o.. Momentom odvolania súhlasu nesmú byť osobné údaje ďalej spracovávané a musia byť vymazané. Poskytnuté osobné údaje budú použité v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  • Autorské práva & ochranné známky

    Texty a obrázky na tejto webovej stránke podliehajú ochrane autorských práv, ako aj iným ochranným zákonom. Všetky zobrazené grafické a slovné ochranné známky spoločnosti KIA sú chránené zákonom o ochranných známkach. Obsah tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať, rozširovať, meniť, alebo sprostredkovať tretím osobám za účelom komerčného využitia. Napriek tomu, že táto webová stránka bola tvorená s najväčšou možnou svedomitosťou, nemôžeme ručiť za presnosť a bezchybnosť obsiahnutých informácií. Vylučujeme teda akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú použitím informácií z tejto webovej stránky, pokiaľ tieto škody nebudú zdôvodnené hrubou nedbanlivosťou alebo zámerom.

  • Vylúčenie zodpovednosti

    Napriek tomu, že táto webová stránka bola vytvorená s najvyššou možnou svedomitosťou, nemôžeme zaručiť úplnú presnosť a správnosť obsiahnutých informácií. Vylučujeme teda akékoľvek ručenie za škody, ktoré vznikli z použitia informácií z tejto webovej stránky, pokiaľ nie sú podložené dôkazmi o hrubej nedbanlivosti alebo zámere.